Overlay

Overlay là khối sứ thay thế hoặc che phủ phần mô răng mất chất, là biện pháp phục hồi bảo tồn tối đa mô răng, thay thế cho phục hình bọc sứ thông thường